Любомир Диянов Димитров

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Катедра: „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

Тема на ДТ: „Изследване на преходните процеси при електрозадвижването на електрически транспортни средства”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Членове:

  1. проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Росен Николов Василев
  3. доц. д-р инж. Васил Спасов Господинов
  4. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

 

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Кирил Александров Сираков
  2. доц. д-р инж. Пламен Ценков Цанков

 

Рецензенти: 

  1. проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов
  2. доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

 

Дата на защита: 10.12.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. д-р инж. Стоян Делев Стоянов

Рецензия 2: доц. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

Становище 1: доц. д-р инж. Росен Николов Василев

Становище 2: доц. д-р инж. Васил Спасов Господинов

Становище 3: доц. д-р инж. Свилен Радославов Рачев

 

Официална защита

 

Материалите са публикувани на  10.11.2015г.