Владимир Петров Дунчев

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Приложна механика”

Катедра: „Техническа механика”

Тема на ДТ: „Информационно-изчислителна система за офериране и оптимално проектиране на метални конструкции на мостови кранове”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

  1. проф. дтн инж. Никола Василев Коцев
  2. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
  3. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
  4. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Резервен член:

доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев

 

Рецензенти: 

  1. проф. дтн инж. Никола Василев Коцев
  2. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

 

Дата на защита: 17.04.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: проф. дтн инж. Никола Василев Коцев

Рецензия 2: доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Становище 1: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 2: доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

Становище 3: доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова

Официална защита

Материалите са публикувани на  11.03.2015г.