Катедра „Техническа механика”

 • област на висше образование: 5. Технически науки

  професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

  специалност: „Строителна механика, съпротивление на материалите”

  кандидат: гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев

   

  Научно жури:

  • Председател: проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев

  Членове:

  • проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
  • проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков
  • проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
  • проф. д-р инж. Стойко Атанасов Гюров
  • проф. д-р инж. Илия Славов Железаров
  • доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков

   

  Резервни членове:

  доц. д-р инж. Димитър Петков Караиванов

  доц. д-р инж. Ивайло Николаев Минчев

   

  Рецензенти:

  • проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
  • проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев

   

  Дата на разглеждане: 26.01.2021 г.

   

  МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

  Резюмета на публикации/Abstracts of Publications

  Резюмета на научни трудове

  Рецензия 1

  Review 1

  Рецензия 2

  Review 2

  Становище 1

  Opinion 1

  Становище 2

  Opinion 2

  Становище 3

  Opinion 3

  Становище 4

  Opinion 4

  Становище 5

  Opinion 5