Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане” (Електронни устройства в електроенергетиката)

кандидат: гл. ас. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

 

Научно жури:

  • Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:

  • проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев
  • проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  • проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров
  • доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
  • доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев
  • доц. д-р инж. Горан Данаилов Горанов

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Диляна Николаева Господинова

доц. д-р инж. Никола Драганов Драганов

 

Рецензенти:

  • проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  • проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

 

Дата на разглеждане: 25.01.2021 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Резюмета на публикации/Abstracts of Publications

Резюмета на научни трудове

Рецензия 1

Review 1

Рецензия 2

Review 2

Становище 1

Opinion 1

Становище 2

Opinion 2

Становище 3

Opinion 3

Становище 4

Opinion 4

Становище 5

Opinion 5