Катедра „Електроника”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

специалност: „Индустриална електроника” (Конструиране и технология на електронна апаратура, Надеждност на електронни системи, Конструиране на комуникационна апаратура)

кандидат: гл. ас. д-р инж. Продан Иванов Проданов

 

Научно жури:

  • Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:

  • проф. дтн инж. Николай Филев Джагаров
  • проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  • проф. д-р инж. Марин Христов Христов
  • доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
  • доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
  • доц. д-р инж. Християн Чавдаров Кънчев

 

Резервни членове:

проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

доц. д-р инж. Златин Димитров Златев

 

Рецензенти:

  • проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  • проф. д-р инж. Марин Христов Христов

 

Дата на разглеждане: 25.01.2021 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на: 22.12.2020 г.