Катедра „Математика, информатика и природни науки”

Катедра „Математика, информатика и природни науки”

 

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.13. Общо инженерство

специалност: „Инженерна екология

кандидат: гл. ас. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев

 

Научно жури:

 • Председател: доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

Членове:

 • чл. кор. проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов
 • проф. дн инж. Пантелей Петров Денев
 • проф. д-р инж. Николай Димитров Пенов
 • проф. д-р инж. Ангел Иванов Ангелов
 • доц. д-р инж. Христо Атанасов Крачунов
 • доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Розалина Златева Чутуркова

доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

 

Рецензенти:

 • чл. кор. проф. дтн инж. Атанас Иванов Павлов
 • доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

 

Дата на разглеждане: 02.12.2020 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

 • Резюмета на публикации/Abstracts of Publications
 • Резюмета на научни трудове
 • Рецензия 1
 • Review 1
 • Рецензия 2
 • Review 2
 • Становище 1
 • Opinion 1
 • Становище 2
 • Opinion 2
 • Становище 3
 • Opinion 3
 • Становище 4
 • Opinion 4
 • Становище 5
 • Opinion 5

 

Материалите са публикувани на: