КОНСТАНДИНОС АНАСТАСИОС ТРАМАНДЗАС

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Докторска програма: „Микроелектроника”

Катедра: „Електроника”

Тема на дисертационния труд: „Разработка и изследване на маломощни пиезоелектрически генератори на енергия (Energy Harvesters)”

Научно жури:

Председател: проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

Членове:

  1. проф. д-р инж. Анна Владова Стойнова
  2. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  3. доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов
  4. доц. д-р инж. Велимира Димитрова Тодорова

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Красимира Стефанова Щерева
  2. доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков

Рецензенти:  

  1. проф. д-р инж. Иван Борисов Евстатиев
  2. доц. д-р инж. Георги Василев Ангелов

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1

Рецензия 2

Становище 1

Становище 2

Становище 3