ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Технически университет - Габрово на основание Решение на МС № 241 от 25 април 2019 г. и решение на Академичния съвет от 28.01.2020 г. преобявява конкурс за прием на докторанти по държавна поръчка, редовна и задочна форма на обучение, за учебната 2019/2020 г. по следните докторски програми:

Редовна форма на обучение:
• професионално направление 5.1. Машинно инженерство:
o Рязане на материалите и режещи инструменти – един брой;
o Металорежещи машини и системи – един брой;
o Хидравлични и пневматични задвижващи системи – един брой;
o Метрология и метрологично осигуряване – един брой.
• професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
o Квантова и оптоелектроника – един брой;
o Електронизация – един брой;
o Светлинна техника и източници на светлина – един брой.
• професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
o Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
o Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – един брой.
• професионално направление 5.6. Материали и материалознание:
o Материалознание и технология на машиностроителните материали – два броя.


Задочна форма на обучение:
• професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
o Електроснабдяване и електрообзавеждане – един брой.
• професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника:
o Комуникационни мрежи и системи – един брой;
o Компютърни системи, комплекси и мрежи – един брой;
o Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой;
o Автоматизирани системи за обработка на информация и управление – два броя.

Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” и приложението към нея.
Срок за подаване на документи: 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
За справки: Технически университет - Габрово, гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” 4, „Научно развитие”, тел: 066/827-238.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г.