logo BG16RFOP002 1.005 0171 С001

 

Фирма ДМТех ЕООД с ефективното партньорство на ТУ-Габрово, изпълняват договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна програма - „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по проект „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“

Основните дейности, които са предвидени при изпълнение на проекта са:

Дейност 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова иновация.

Дейност 3. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 4. Придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на продуктова иновация.

Дейност 5. Визуализация на проекта.

Целите на проекта са:

С проектното предложение, се поставя цел за успешна разработка на продуктова иновация, респективно потенциал за внедряване на нов продукт: "Линеен оптично-димен пожароизвестител", който попада в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ, които проектът ще постигне са:

1. Технологично развитие, нови иновации - собствена разработка и конкурентоспособност.

2. Разработване на жизнеспособен и икономически приложим иновативен продукт в областта на пожарната безопасност.

3. Технологична готовност TRL-9 за внедряване и пазарна реализация на нашия, европейския и световен пазар на висококачествен и конкурентоспособен продукт, сертифициран по всички изисквания на световните стандарти в областта на пожароизвестяването.

4. Развитие на научноизследователската дейност в иновативни предприятия с подкрепата за Индустриални научни изследвания.

5. Постигане на положителен икономически ефект в резултат от разработката на иновативния продукт:

- Добавена стойност за развитие на нови иновации и продукти в областта на пожарната безопасност.

- Оптимизиране на разходи с иновативни технологични решения при разработката на иновативния продукт за максимално ефективно оползотворяване на човешките, енергийни и материални ресурси.

- Създаване на висококвалифицирани, конкурентни, кадри работещи с модерна техника и при подходящи работни условия.

6. Ефективно партньорство с научна организация и обмен на знания.

Проектът е със срок на изпълнение - 24 месеца

Дата на стартиране: 22.05.2018

Дата на приключване: 22.05.2020

Стойност на бюджета - общо: 642 781.00 лв.

Финансиране от ЕС - ЕСФ:          411 163.11 лв.

Национално финансиране:       72 558.19 лв.