Специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” (МИП)

pic mip 1Професионалната насоченост на специалността и придобитата квалификация удовлетворяват съвременните потребности от инженер-мениджъри с подготовка в областта на общото инженерство, надградена с управленски и организационни компетенции. Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност да ръководят и да изпълняват оперативни задачи в индустриалните предприятия, както и да развиват собствен бизнес.
Обучението се извършва в редовна и задочна (платена) форма и е с продължителност 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от областта на висше образование, професионалното направление и придобитата преди това образователно-квалификационна степен на обучаемите. Курсът на обучение включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Компетенции, които придобиват завършилите специалността:
• Разработване и управление на проекти за индустриално предприятие;
• Управление и контрол на производствени процеси;
• Управление на персонала;
• Изследване, изпитване и оценка на индустриални продукти;
• Управление на техническа документация;
• Приложение на системи за автоматизирано проектиране, планиране и контрол на производството.

Области на реализация на завършилите студенти:
• Специалисти с управленски функции и дейности в бизнес организации от различни сфери на индустрията;
• Ръководни и изпълнителски длъжности в икономико-управленската и общо-инженерната дейности в условията на собствен бизнес;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.