Специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" (ООСУР)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ФИЗИКА, ХИМИЯ И ЕКОЛОГИЯ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: ИНЖЕНЕР ЕКОЛОГ


oosur6

АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Обучението се провежда от високо квалифицирани преподаватели от трите факултета на ТУ-Габрово.

Всички дисциплини са осигурени с учебни материали (учебници, ръководства за упражнения и курсови задачи), като голяма част от тях се предоставят на електронен носител. Занятията се провеждат в обновените зали и лаборатории, оборудвани със съвременни технически средства за онагледяване на учебния процес. Ползват се университетските компютърни зали и богатия фонд на новата библиотека. Пълноценният отдих е осигурен в санираните студентски общежития и столове, както и в трите почивни бази.

Отговорник за обучението в магистърската степен на спец. „ООСУР”: доц. д-р инж. Пенчо Стойчев

Корпус 1, кабинет 1426; Тел. 066 827 412; GSM 0886 33 14 02

Е-mail: pstoychev@tugab.bg

В специалността се обучават завършилите бакалавърска степен на спец. „Екология и опазване на околната среда” или спец. „Техника и технологии за опазване на околната среда”, както и завършилите бакалавърска или магистърска степен по други специалности след успешно преминаване на подготвително обучение (от областта на Техническите науки - 2 семестъра; извън областта на Техническите науки - 3 семестъра).

ОБЛАСТИ  НА  РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността са подготвени да се реализират като:

 • служители в структурите на МОСВ;
 • ръководители и специалисти в служби по опазване и възпроизводство на околната среда в държавни и частни фирми и организации, независимо от техния профил;
 • експерти по чистотата и опазването на околната среда към общинските администрации;
 • специалисти при експлоатацията на пречиствателни станции на питейни и промишлени отпадъчни води;
 • автори на програми и планове по управление на отпадъците в различни обекти или на общинско равнище;
 • специалисти, подготвени да бъдат акредитирани от Българската служба за акредитация като независими проверяващи на екологични оценки на планове и програми и ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии;
 • специалисти по управление на природните ресурси;
 • организатори при изпълнение на програми за устойчиво развитие, опазване на екосистемите и местообитанията на дивите животни;
 • експерти в национални и природни паркове, басейнови дирекции и др.;
 • експерти по опазване на околната среда и устойчиво развитие във фирми, публична администрация и неправителствени организации;
 • преподаватели в областта на опазване на околната среда и устойчиво развитие след придобиване на допълнителна педагогическа правоспособност.

ИЗУЧАВАНИ  ДИСЦИПЛИНИ

1. Информационни системи в управлението на околната среда

2. Моделиране на екосистеми

3. Нормативно регулиране на ООС

4.1. Технологии и техника за биологично пречистване или

4.2. Управление на проекти

5.1. Екотоксикология или

5.2. Управление на опасните и радиоактивни отпадъци и токсични веществаoosur5

6.1. Управление на природните ресурси или

6.2. Управление на човешките ресурси

7.1. Устойчиво развитие или

7.2. Управление на риска

8.1. Технологии и техника за дезинфекция или

8.2. Работа в екип

9.1. Защитени територии и опазване на биологичното разнообразие илиoosur4

9.2. Интегрирани системи за управление

10.1. Глобални въздействия върху околната среда или

10.2. Теория и практика на предприемачеството

Дисциплините от 4 до 10 са избираеми