Специалност "Оптоелектроника и лазерна техника" ПДФ Печат Е-мейл

Магистър-инженерите по специалността “Оптоелектроника и лазерна техника” придобиват съвременни теоретични знания и професионална подготовка, което ще определи дейността им за:

  • проектиране, анализ и синтез на оптоелектронни схеми, системи и устройства;

  • контрол, диагностика и поддръжка на оптоелектронна и лазерна апаратура за лазерни технологии, оптични комуникации, охранителни системи, медицина и хелиоелектроника;

  • организационно-управленческата дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска дейност в областта на оптоелектрониката.

 Изисквания към подготовката на специалистите

Магистър-инженерите по специалността “Оптоелектроника и лазерна техника” получава широкопрофилни теоретични знания и практически умения. Обучението се извършва по задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини осигуряват фундаментална подготовка, включваща обучение по: Кохерентна оптоелектроника, Оптична комуникационна техника, Основи на оптиката, Лазерна техника, Измерване в оптоелектрониката, Оптоелектронни системи, Инфрачервена оптоелектроника, Оптоелектронни сензори и охранителни системи. В съдържателно отношение инженерът по оптоелектроника и лазерна техника, получава фундаментални познания за елементната база на оптоелектрониката, лазерната техника и оптиката.

Заключителният етап от подготовката е по избираеми дисциплини. Тяхната насоченост е свързана с получаване на специфични знания и компетентност, свързани с предназначението на инженера по оптоелектроника и лазерна техника. На този етап се придобиват знания и умения по проектиране, конструиране, контрол и диагностика, поддръжка на оптоелектронна и лазерна апаратура. През този етап се изучават дисциплините: Интегрална оптика и оптична обработка на информацията, Фотоволтаични елементи, батерии и слънчеви колектори, Приложение на лазерите в електрониката и Лазерни технологични устройства. Придобиват се  практически умения за работа и знания за функционалните възможности и работни режими на съвременните оптоелектронни апаратури и системи.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в областта на Комуникационна и компютърна техника. Ще се изучават дисциплините – Компютърни комуникации и Цифрова телевизия.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Области на реализация

Магистър-инженерът по специалността “Оптоелектроника и лазерна техника” е подготвен и може да работи като конструктор, технолог, сервизен и маркетингов специалист в разнородни фирми с производствена, сервизна и търговска дейност. Има придобити умения за адаптивност в съответствие с изменящите се условия, умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип.

Той има възможност да продължава обучението си в следващата образователна и научна степен “доктор”.

Последно променен на Събота, 12 Септември 2009 19:17